امنیت در شبکه های اجتماعی/ هفته ناجا مبارک


هیچگاه کدهای تاییدی از شبکه های اجتماعی را در اختیار هیچ کسی حتی نزدیکان تان قرار ندهید

هفته ناجا مبارک   اداره آموزش و پیشگیری پلیس فتا تهران