امنیت در شبکه های اجتماعی / هفته ناجا مبارک


هیچگاه کدهای تاییدی از شبکه  های اجتماعی  را در اختیار هیچ  کسی حتی نزدیکان تان قرار ندهید

هفته ناجا مبارک      اداره آموزش و پیشگیری پلیس فتا تهران