در حال انتقال به بانک، این پروسه ممکن است تا سی ثانیه به طول بیانجامد