عضويت مسافران

* هزینۀ ثبت نام 3000 تومان می باشد؛ که این مبلغ عیناً جهت هزینۀ پیامک اطلاع رسانی به شما مورد استفاده قرار می گیرد(هزینۀ هر پیامک اطلاع رسانی بین 20 تا 30 تومان از مبلغ فوق کسر خواهد شد) سر خواهد شد)